Empresa:

FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE MEDICINA XENÓMICA

Descrición da entidade
A FPGMX é unha das principais organizacións de apoio á xenética clínica en España, tanto na análise molecular como na citogenética, ofrecendo un gran número de probas de diagnóstico molecular para enfermidades hereditarias. Creado polo Decreto 451/2003, do 26 de decembro (DOG nº 9, 15 de xaneiro de 2004) depende funcionalmente da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia e a súa misión é desenvolver actividades relacionadas coa medicina molecular, entendéndose como o coñecementos sobre xenes humanos, nos que conflúen e xeran diversas disciplinas das ciencias da saúde a partir da incorporación de diferentes técnicas moleculares como resultado de avances nas áreas de xenética humana, biotecnoloxía, terapia xénica, farmacogenética ou inmunoloxía molecular, así como o coñecemento e as aplicacións derivadas do proxecto do xenoma humano. Entre as características distintivas da FPGMX destaca a promoción de actividades de promoción e protección da saúde así como a nosa implicación na promoción do desenvolvemento de Medicina Xenómica e Medicina Personalizada.
Valor diferenciador no seu sector
A FPGMX está inscrita no Rexistro de Centros, Servizos e Establecementos Sanitarios da CC de Galicia de acordo co Decreto 12/2009, do 8 de xaneiro, da Consellería de Sanidade e ten certificados segundo o esquema de avaliación da calidade externa EMQN para diferentes actividades. Diagnósticos Actualmente o laboratorio realiza máis de 20.000 probas diagnósticas anuais. Ademais, os resultados do traballo de investigación realizado polos profesionais do centro son trasladados inmediatamente ao ámbito sanitario, o que permitiu establecer a FPGMX como centro de referencia.
Cadeas de Valor
Datos de Contacto
medicinaxenomica.santiago@sergas.es
https://xenomica.sergas.gal/Contidos/Quen-somos#
Persoa de Contacto
Ána Ézara Trillo
Xefe Administrativo
medicinaxenomica.santiago@sergas.es
981951491