Aparecerá na web
Denominación Social
Click or drag a file to this area to upload.
Aparecerá na web
Aparecerá na web
Escribe a dirección completa
Ata 50 palabras
sobre 100 palabras
sobre 100 palabras
hasta 50 palabras
hasta 50 palabras

Datos dos representates

  • Asociacións de pacientes (4) - 250€
  • Micro Empresa(<10pax/2M€) (18) - 500€
  • Pequena Empresa (<50px/<10M€) (21) - 1.000€
  • Mediana Empresa(<250pax/<50M€) (20) - 1.250€
  • Gran Empresa (>250px/>50M€) (19) - 1.500€

Cuotas sen IVA

Confirmo que lin, comprendo e acepto o Reglamento Interno e os Estatutos do Cluster Saúde de Galicia na súa versión consolidada a fecha 16 de decembro 2021. Os acuerdos de admisión de asociadas/os tomaráos a Xunta Directiva e serán ratificados pola Asamblea Xeral, unha vez recibida a petición.

Os datos persoais deste formulario recollidos serán obxecto de tratamento automatizado e incorporados ós correspondientes ficheros titularidade do Cluster Saúde de Galicia para uso interno e o su uso en publicacións e outras comunicacións externas. Estes datos so se utilizarán para os fin expresamente previstos e polo persoal debidamente autorizado, de conformidade cas disposicións do Reglamento xeral sobre protección de datos. En ningún caso, ois datos mencionados anteriormente estarán suxeitos a tratamento ou cesión a terceiros, se non é co consentimento inequívoco da parte afectada. Pode consultar a política de privacidade na seguinte ligazón. Vostede pode, en calquer momento, exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición na forma regulada pola lei.

=