Empresa:

VARPA

Descrición da entidade
VARPA é un grupo de investigación adscrito ao departamento de Informática da Facultade de Informática da Universidade de A Coruña que desenvolve a súa actividade investigadora no campo da visión artificial e colabora coa industria desenvolvendo proxectos tecnolóxicos nese campo. Está integrado no Centro de Tecnoloxías da Información e Comunicacións (CITIC), recoñecido como o Centro Singular de Investigación de Galicia. Tamén forma parte do Instituto de Investigación Biomédica da Coruña (INIBIC), clasificado como un comité científico externo na categoría máxima en función da súa investigación e transferencia no campo clínico. Especialistas no deseño de metodoloxías avanzadas para a análise de diferentes tipos de imaxes médicas.
Valor diferenciador no seu sector
Amplia experiencia en especialidades médicas no campo da oftalmoloxía e optometría. VARPA é un grupo pioneiro no diagnóstico precoz de diferentes patoloxías mediante a análise de imaxes médicas, así como a súa caracterización, análise e avaliación temporal.
Cadeas de Valor
Datos de Contacto
varpa@udc.es
www.varpa.es
Persoa de Contacto
Manuel Francisco Gonzalez Penedo
Director
mgpenedo@udc.es
881 01 12 59