Empresa:

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios

Descrición da entidade
Lema: traballar dun xeito transparente e eficiente para mellorar a calidade asistencial, centrándonos no paciente e nas súas necesidades. Mediante o Decreto 229/1994, da Presidencia da Xunta, créase o Instituto Galego de Medicina Técnica (Medtec) como unha sociedade pública autónoma, adscrita ao Servizo Galego de Saúde. En 2008 pasou a denominarse Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios, SA Galaria defínese legalmente como Sociedade Mercantil do Sector Público de Galicia, como medio instrumental propio e como servizo técnico da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia e das súas axencias. e entidades de carácter público, para a execución das actividades que lle sexan encomendadas, dentro das materias que constitúen o seu propósito social.
Valor diferenciador no seu sector
Innovación e calidade asistencial
Cadeas de Valor
Datos de Contacto
galaria.comunicación@sergas.es
https://galaria.sergas.gal/
Persoa de Contacto
Rocio Mosquera Álvarez / Pablo Ponte González
Directora xerente / Director económico administrativo
rocio.mosquera.alvarez@sergas.es / Pablo.ponte.gonzalez@sergas.es
981 57 76 50 / 986 81 17 84